;;;::: ยินดีต้อนรับ...สู่เว็บไซต์::โรงเรียนบ้านภูดิน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายสุรศักดิ์  พิมพ์ศรี
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

คณะครูของเรา


นางกุหลาบสี  จำปี
วิชาเอกสังคมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลนางบุญยัง นายสมตรึก
วิชาเอกภาษาไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
นางสาวพรวิภา พลประเสริฐ
วิชาเอกภาษาไทย
ครู
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการนางสาวช่อประกาย  จันดา
วิชาเอกปฐมวัย
ครูนางสาวช่อผกา  เชื้ออุ่น
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ครูผู้ช่วย

ฝึกเรียนภาษากันดีกว่า..

เรียนภาษาจีน

เกี่ยวกับ BBL./DLTV/DLITOBEC TV

Upload / Update

Upload
14 พฤศจิกายน 2561


Update
3 ธันวาคม 2565

ลิงค์ DLTV ชั้น ป.1

วิชาคณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวน 1, 2, 3, 4, 5, 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การดำเนินการของจำนวน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต 1 234567, 8

วิชาวิทยาศาสตร์

หน่วยที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
1, 2, 3, 4, 5

วิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยที่ 1 : 12345

ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา

1, 2, 3, 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษาไทย
1, 2, 3, 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
1, 2, 3, 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
1, 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน
1, 2, 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2563

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5
ปีที่ 1 ฉบับที่ 6
ปีที่ 1 ฉบับที่ 7
ปีที่ 1 ฉบับที่ 8
ปีที่ 1 ฉบับที่ 9
ปีที่ 1 ฉบับที่ 10
ปีที่ 1 ฉบับที่ 11
ปีที่ 1 ฉบับที่ 12
ปีที่ 1 ฉบับที่ 13
ปีที่ 1 ฉบับที่ 14
ปีที่ 1 ฉบับที่ 15
ปีที่ 1 ฉบับที 16
ปีที่ 1 ฉบับที่ 17
ปีที่ 1 ฉบับที่ 18
ปีที่ 1 ฉบับที่ 19
ปีที่ 1 ฉบับที่ 20
ปีที่ 1 ฉบับที่ 21
ปีที่ 1 ฉบับที่ 22
ปีที่ 1 ฉบับที่ 23
ปีที่ 1 ฉบับที่ 24
ปีที่ 1 ฉบับที่ 25
ปีที่ 1 ฉบับที่ 26
ปีที่ 1 ฉบับที่ 27
ปีที่ 1 ฉบับที่ 28
ปีที่ 1 ฉบับที่ 29
ปีที่ 1 ฉบับที่ 30
ปีที่ 1 ฉบับที่ 31
ปีที่ 1 ฉบับที่ 32
ปีที่ 1 ฉบับที่ 33
ปีที่ 1 ฉบับที่ 34
ปีที่ 1 ฉบับที่ 35
ปีที่ 1 ฉบับที่ 36
ปีที่ 1 ฉบับที่ 37
ปีที่ 1 ฉบับที่ 38
ปีที่ 1 ฉบับที่ 39
ปีที่ 1 ฉบับที่ 40
ปีที่ 1 ฉบับที่ 41
ปีที่ 1 ฉบับที่ 42
ปีที่ 1 ฉบับที่ 43
ปีที่ 1 ฉบับที่ 44
ปีที่ 1 ฉบับที่ 45
ปีที่ 1 ฉบับที่ 46
ปีที่ 1 ฉบับที่ 47

ตัวชี้วัดและสาระต้องรู้-ควรรู้

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ต้องรู้และควรรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ปีการศึกษา 2564


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ลิงค์ DLTV ชั้น ป.4

วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
1, 2, 3, 4, 5, 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวัด
1, 2, 3, 4, 5

วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
1, 2, 3, 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่างๆ ของพืช
1, 2, 3, 4, 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง
1, 2, 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แสง
1, 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 

ภาษาอังกฤษ
1, 2, 3, 4, 5, 6
ภาษาไทย
1, 2, 3, 4, 5

ลิงค์ DLTV ชั้น ป.6

วิชาคณิตศาสตร์

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

วิชาวิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์
1, 2, 3, 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
1, 2, 3, 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
1, 2, 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแยกสาร
1, 2
ภาษาอังกฤษ
1, 2, 3, 4, 5, 6
ภาษาไทย
1, 2, 3, 4, 5, 6

ITA Online

รับนักเรียน ปี กศ.2565

ประกาศรับนักเรียนปี กศ.2565

พาน้องกลับมาเรียน


ห้องเรียนคุณภาพ

รายงานการปฏิบัติงาน 2565

การรางานผลการปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)

 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565)

ระบบดูผลการเรียน

กรุณากรอกเลขบัตรประชาชน
ของนักเรียน

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะครู

ครูกุหลาบสี
จำปี ครั้งที่ 1/2565

 ครั้งที่ 2/2565


ครูบุญยัง

นาสมตรึก ครั้งที่ 1/2565
 ครั้งที่ 2/2565


ครูพรวิภา
พลประเสริฐ ครั้งที่ 1/2565

 ครั้งที่ 2/2565


ครูช่อประกาย
จันดา ครั้งที่ 1/2565

 ครั้งที่ 2/2565


ครูช่อผกา
เชื่ออุ่น ครั้งที่ 1/2565

 ครั้งที่ 2/2565

Home ฝ่ายบริหารทั่วไป คณะกรรมการสถานศึกษา ปี กศ.2563
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2020 เวลา 12:20 น.

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี กศ.2563

นายปัญญา กุลจันทะ
ประธานคณะกรรมการฯ

นายสมจิตย์  นาทา
ผู้แทนองค์กรปกครอง

นายดาวเรือง กุลจันทะ
ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเมืองแมน มณีจันทร์
ผู้แทนองค์กรชุมชน

นางบุญยัง นาสมตรึก
ผู้แทนครู

พระคำไม ปัญญาวุฑโฒ
ผู้แทนองค์กรศาสนา

นางจิราพร  เพชรดี
ผู้แทนศิษย์เก่า

นางจำเนียร พรมกูล
ผู้แทนผู้ปกครอง

นายสุรศักดิ์  พิมพ์ศรี
กรรมการ/เลขานุการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2020 เวลา 12:57 น.
 

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้200
mod_vvisit_counterวานนี้409
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้609
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1720
mod_vvisit_counterเดือนนี้1401
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว10104
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น294652

We have: 5 guests online
Your IP: 3.238.72.180
 , 
Today: ธ.ค. 05, 2022
Visitors Counter

พนักงานราชการ


นางสาวกัญญาพัชญ์  ศรีสมศักดิ์
วิชาเอกการบัญชี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

บุคลากรวิทย์-คณิต


นางสาวสุมาลี  พิพวนนอก
วิชาเอกเคมี

ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย


นางสาววิภา  อุดม
ม.6

แม่ครัว


นางโอร่อน  อุตรินทร์
แม่ครัว

รับ - ส่งหนังสือราชการสารสนเทศโรงเรียน

DMC : Data Management Center


สารสนเทศเพื่อการบริหาร(EMIS)


ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง(B-OBEC)


สมัคร O-BEC  MAIL ของ สพฐ.


เข้าใช้งาน O-BEC  MAIL ของ สพฐ.


ระบบ e-GP


ระบบลงทะเบียน e-GP


ระบบทะเบียนฐานันดร


ระบบ ก.ค.ศ.16


ตรวจสอบรายชื่อรับเครื่องราชฯ ประจำปี


โครงการรักษาศีล 5


ระบบติดตามและประเมินผล สพฐ.e-MES


ระบบเบิกใบเสร็จรับเงิน


การพัฒนาครู บุคลากร (TEPE)


สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)


ระบบจัดการสอบ NT


โรงเรียนวิถีพุทธ


ระบบติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ระบบข้อมูลนักเรียนเรียนรวม (SET)


ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน


ระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS)


ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล(E-Filling)


ระบบอนุมัติการอบรมพัฒนาครูทั้งระบบ


รายงานระบบอาหารกลางวัน


SCHOOL LUNCH SYSTEM


ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์


ระบบเช่าอินเตอร์เน็ต


ระบบดูแลและติดตามยาเสพติด CATAS


แผนชั้นเรียน 5 ปี


ศิลปฯ ครั้งที่ 70


รายงานสภาพแวดล้อมAdministrator


ลิงค์ DLTV ชั้น ป.2

วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ 1
1, 2, 3, 4, 5
วิชาวิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืชและสัตว์
1, 2, 3, 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
1, 2
วิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School

ภาษาไทย
1, 2, 3, 4

ลิงค์ DLTV ชั้น ป.3

วิชาคณิตศาสตร์
1, 2, 3, 4, 5

วิชาวิทยาศาสตร์
1, 2, 3, 4

ภาษาอังกฤษ
1, 2, 3, 4
ภาษาไทย

1, 2, 3, 4

ลิงค์ DLTV ชั้น ป.5

วิชาคณิตศาสตร์
1, 2, 3, 4, 5
 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
1, 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
1, 2, 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
1, 2, 3, 4
ภาษาไทย
1, 2, 3, 4, 5
ภาษาอังกฤษ
1, 2, 3, 4, 5

ศูนย์เฉพาะกิจ COVID 19

covid

TSIP udon4

ระบบชำระภาษี ณ ที่จ่าย


ข่าวประชาสัมพันธ์ 2564

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
ปีที่ 2 ฉบับที่ 4
ปีที่ 2 ฉบับที่ 5
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6
ปีที่ 2 ฉบับที่ 7
ปีที่ 2 ฉบับที่ 8
ปีที่ 2 ฉบับที่ 9
ปีที่ 2 ฉบับที่ 10
ปีที่ 2 ฉบับที่ 11
ปีที่ 2 ฉบับที่ 12
ปีที่ 2 ฉบับที่ 13
ปีที่ 2 ฉบับที่ 14
ปีที่ 2 ฉบับที่ 15
ปีที่ 2 ฉบับที่ 16
ปีที่ 2 ฉบับที่ 17
ปีที่ 2 ฉบับที่ 18
ปีที่ 2 ฉบับที่ 19
ปีที่ 2 ฉบับที่ 20
ปีที่ 2 ฉบับที่ 21
ปีที่ 2 ฉบับที่ 22
ปีที่ 2 ฉบับที่ 23
ปีที่ 2 ฉบับที่ 24
ปีที่ 2 ฉบับที่ 25
ปีที่ 2 ฉบับที่ 26
ปีที่ 2 ฉบับที่ 27
ปีที่ 2 ฉบับที่ 28
ปีที่ 2 ฉบับที่ 29
ปีที่ 2 ฉบับที่ 30
ปีที่ 2 ฉบับที่ 31
ปีที่ 2 ฉบับที่ 32
ปีที่ 2 ฉบับที่ 33
ปีที่ 2 ฉบับที่ 34
ปีที่ 2 ฉบับที่ 35
ปีที่ 2 ฉบับที่ 36
ปีที่ 2 ฉบับที่ 37
ปีที่ 2 ฉบับที่ 38
ปีที่ 2 ฉบับที่ 39
ปีที่ 2 ฉบับที่ 40
ปีที่ 2 ฉบับที่ 41
ปีที่ 2 ฉบับที่ 42
ปีที่ 2 ฉบับที่ 43
ปีที่ 2 ฉบับที่ 44
ปีที่ 2 ฉบับที่ 45
ปีที่ 2 ฉบับที่ 46
ปีที่ 2 ฉบับที่ 47
ปีที่ 2 ฉบับที่ 48
ปีที่ 2 ฉบับที่ 49
ปีที่ 2 ฉบับที่ 50
ปีที่ 2 ฉบับที่ 51
ปีที่ 2 ฉบับที่ 52
ปีที่ 2 ฉบับที่ 53
ปีที่ 2 ฉบับที่ 54
ปีที่ 2 ฉบับที่ 55
ปีที่ 2 ฉบับที่ 56
ปีที่ 2 ฉบับที่ 57
ปีที่ 2 ฉบับที่ 58
ปีที่ 2 ฉบับที่ 59
ปีที่ 2 ฉบับที่ 60
ปีที่ 2 ฉบับที่ 61
ปีที่ 2 ฉบับที่ 62
ปีที่ 2 ฉบับที่ 63

รายงาน covid center


MOE safety center


ข่าวประชาสัมพันธ์ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2565

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

สภานักเรียน 2565

Site กลุ่มฯ บ้านผือ


เกี่ยวกับ PA ครู

1. คุณครูกุหลาบสี  จำปี
- หนังสือขอความอนุเคราะห์กรรมการ อนุบาลฯ
        - หนังสือขอความอนุเคราะห์กรรมการ บ้านเม็ก
- หนังสือส่งประกาศ อนุบาลฯ
        - หนังสือส่งประกาศ บ้านเม็ก
- ประกาศแต่งตั้งกรรมการ

2. คุณครูบุญยัง  นาสมตรึก
- หนังสือขอความอนุเคราะห์กรรมการ บริบาลฯ
        - หนังสือขอความอนุเคราะห์กรรมการ อนุบาลฯ
- หนังสือส่งประกาศ บริบาลฯ
        - หนังสือส่งประกาศ อนุบาลฯ
- ประกาศแต่งตั้งกรรมการ

3. คุณครูพรวิภา  พลประเสริฐ
- หนังสือขอความอนุเคราะห์กรรมการ บริบาลฯ
        - หนังสือขอความอนุเคราะห์กรรมการ อนุบาลฯ
- หนังสือส่งประกาศ บริบาลฯ
        - หนังสือส่งประกาศ อนุบาลฯ
- ประกาศแต่งตั้งกรรมการ

4. คุณครูช่อประกาย  จันดา
- หนังสือขอความอนุเคราะห์กรรมการ อนุบาลฯ
        - หนังสือขอความอนุเคราะห์กรรมการ อนุบาลฯ
- หนังสือส่งประกาศ อนุบาลฯ
        - หนังสือส่งประกาศ ดงหวายฯ
- ประกาศแต่งตั้งกรรมการปฏิทินประชุม/อบรม

- 29 มิถุนายน 2565 นำลูกเสือ เนตรนารี ร่วมสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ ที่ ร.ร.อนุบาลบ้านผือฯ เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ***


Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

ปฏิทินส่งงาน

- ***


Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

ขับเคลื่อนโดย : โรงเรียนบ้านภูดิน
หมู่ 11 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
โดย : สุรศักดิ์ พิมพ์ศรี :surasakps@gmail.com :เว็บบราวเซอร์ที่แนะนำ : Google chrome เพื่อการเยี่ยมชมที่สวยงาม
:. Designed by: armani diamonds hotlink protection Valid XHTML and CSS.