ผู้บริหารสถานศึกษา


นายสุรศักดิ์  พิมพ์ศรี
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

คณะครูของเรา


นางกุหลาบสี  จำปี
วิชาเอกสังคมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลนางบุญยัง นายสมตรึก
วิชาเอกภาษาไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
นางสาวพรวิภา พลประเสริฐ
วิชาเอกภาษาไทย
ครู
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการนางสาวช่อประกาย  จันดา
วิชาเอกปฐมวัย
ครูนางสาวช่อผกา  เชื้ออุ่น
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ครูผู้ช่วย

ฝึกเรียนภาษากันดีกว่า..

เรียนภาษาจีน

เกี่ยวกับ BBL./DLTV/DLITกรุณา..LoginOBEC TV

Upload / Update

Upload
14 พฤศจิกายน 2561


Update
24 มีนาคม 2566

ลิงค์ DLTV ชั้น ป.1

วิชาคณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวน 1, 2, 3, 4, 5, 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การดำเนินการของจำนวน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต 1 234567, 8

วิชาวิทยาศาสตร์

หน่วยที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
1, 2, 3, 4, 5

วิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยที่ 1 : 12345

ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา

1, 2, 3, 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษาไทย
1, 2, 3, 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
1, 2, 3, 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
1, 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน
1, 2, 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2563

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5
ปีที่ 1 ฉบับที่ 6
ปีที่ 1 ฉบับที่ 7
ปีที่ 1 ฉบับที่ 8
ปีที่ 1 ฉบับที่ 9
ปีที่ 1 ฉบับที่ 10
ปีที่ 1 ฉบับที่ 11
ปีที่ 1 ฉบับที่ 12
ปีที่ 1 ฉบับที่ 13
ปีที่ 1 ฉบับที่ 14
ปีที่ 1 ฉบับที่ 15
ปีที่ 1 ฉบับที 16
ปีที่ 1 ฉบับที่ 17
ปีที่ 1 ฉบับที่ 18
ปีที่ 1 ฉบับที่ 19
ปีที่ 1 ฉบับที่ 20
ปีที่ 1 ฉบับที่ 21
ปีที่ 1 ฉบับที่ 22
ปีที่ 1 ฉบับที่ 23
ปีที่ 1 ฉบับที่ 24
ปีที่ 1 ฉบับที่ 25
ปีที่ 1 ฉบับที่ 26
ปีที่ 1 ฉบับที่ 27
ปีที่ 1 ฉบับที่ 28
ปีที่ 1 ฉบับที่ 29
ปีที่ 1 ฉบับที่ 30
ปีที่ 1 ฉบับที่ 31
ปีที่ 1 ฉบับที่ 32
ปีที่ 1 ฉบับที่ 33
ปีที่ 1 ฉบับที่ 34
ปีที่ 1 ฉบับที่ 35
ปีที่ 1 ฉบับที่ 36
ปีที่ 1 ฉบับที่ 37
ปีที่ 1 ฉบับที่ 38
ปีที่ 1 ฉบับที่ 39
ปีที่ 1 ฉบับที่ 40
ปีที่ 1 ฉบับที่ 41
ปีที่ 1 ฉบับที่ 42
ปีที่ 1 ฉบับที่ 43
ปีที่ 1 ฉบับที่ 44
ปีที่ 1 ฉบับที่ 45
ปีที่ 1 ฉบับที่ 46
ปีที่ 1 ฉบับที่ 47

ตัวชี้วัดและสาระต้องรู้-ควรรู้

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ต้องรู้และควรรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ปีการศึกษา 2564


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ลิงค์ DLTV ชั้น ป.4

วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
1, 2, 3, 4, 5, 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวัด
1, 2, 3, 4, 5

วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
1, 2, 3, 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่างๆ ของพืช
1, 2, 3, 4, 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง
1, 2, 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แสง
1, 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 

ภาษาอังกฤษ
1, 2, 3, 4, 5, 6
ภาษาไทย
1, 2, 3, 4, 5

ลิงค์ DLTV ชั้น ป.6

วิชาคณิตศาสตร์

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

วิชาวิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์
1, 2, 3, 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
1, 2, 3, 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
1, 2, 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแยกสาร
1, 2
ภาษาอังกฤษ
1, 2, 3, 4, 5, 6
ภาษาไทย
1, 2, 3, 4, 5, 6

ITA Online

รับนักเรียน ปี กศ.2565

ประกาศรับนักเรียนปี กศ.2565

พาน้องกลับมาเรียน


ห้องเรียนคุณภาพ

รายงานการปฏิบัติงาน 2565

การรางานผลการปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)

 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565)

ระบบดูผลการเรียน

กรุณากรอกเลขบัตรประชาชน
ของนักเรียน

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะครู

ครูกุหลาบสี
จำปี ครั้งที่ 1/2565

 ครั้งที่ 2/2565


ครูบุญยัง

นาสมตรึก ครั้งที่ 1/2565
 ครั้งที่ 2/2565


ครูพรวิภา
พลประเสริฐ ครั้งที่ 1/2565

 ครั้งที่ 2/2565


ครูช่อประกาย
จันดา ครั้งที่ 1/2565

 ครั้งที่ 2/2565


ครูช่อผกา
เชื่ออุ่น ครั้งที่ 1/2565

 ครั้งที่ 2/2565

Home
Welcome to the Frontpage
กิจกรรมช่วงเดือน พฤศจิกายน 2565 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 03 ธันวาคม 2022 เวลา 12:00 น.

กิจกรรมช่วงเดือน พฤศจิกายน 2565

1. 03-11-65 เปลี่ยนตาข่าย
2. 08-11-65 เลี้ยงรับ-ส่งรอง ผอ.เขตฯ
3. 08-11-65 ประเมิน คผช.
4. 10-11-65 เตรียมแข่งทักษะกลุ่ม
5. 14-11-65 ประชุม ผปค.2/2565
6. 15-11-65 สอบธรรมะสนามหลวง
7. 18-11-65 แข่งทักษะกลุ่ม
8. 25-11-65 กีฬาสีภายใน

 
กิจกรรม เดือนตุลาคม 2565 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 08 ตุลาคม 2022 เวลา 13:41 น.

กิจกรรม เดือนตุลาคม 2565

1. ฉีดวัคซีน ป.1, 5, 6-04-10-2565
2. มอบทุน กสศ. 05-10-2565
3. ประชุมก่อปิดเรียน 05-10-2565
4. วันเกิดครูโดนัท 05-10-2565

 
กิจกรรม เดือนกันยายน 2565 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 08 ตุลาคม 2022 เวลา 13:29 น.

กิจกรรม เดือนกันยายน 2565

1. พระสอนศีลธรรม 02-09-2565
2. นำเสนอเลื่อน 06-09-2565
3. ประชุมจัดงานเกษียณ 13-09-2565
4. 
พระสอนศีลธรรม 16-09-2565
5. รับอาหารจากโลตัส 15-09-2565
6. ตัดแต่ง 17-09-2565
7. วันเยาวชน 20-09-2565
8. ทัศนศึกษา 22-09-2565
9. 
ทัศนศึกษา 23-09-2565
10. ตัดหญ้า 24-09-2565

 
กีฬาสี 2565 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2022 เวลา 10:16 น.

กิจกรรมกีฬาสีภายใน 2565
25 พฤศจิกายน 2565

IMG20221125080726_resize
IMG20221125084641_resize
IMG20221125084701_resize
IMG20221125084827_resize
IMG20221125084843_resize
IMG20221125084927_resize
IMG20221125084952_resize
IMG20221125085627_resize
IMG20221125090634_resize
IMG20221125091025_resize
IMG20221125091525_resize
IMG20221125092924_resize
IMG20221125093128_resize
IMG20221125093146_resize
IMG20221125093204_resize
IMG20221125093219_resize
IMG20221125093250_resize
IMG20221125112813_resize
IMG20221125131627_resize
IMG20221125131740_resize
IMG20221125140112_resize
IMG20221125140425_resize
IMG20221125144755_resize
IMG20221125145240_resize
01/24 
start stop bwd fwd

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม    ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 15:39 น.
 
ภาพกิจกรรมเดือน สิงหาคม 2565 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2022 เวลา 16:19 น.

ภาพกิจกรรมเดือน สิงหาคม 2565
- มอบทุน กสศ.05-08-2565
- วันแม่แห่งขาติ 11-08-65
- ขยายผล school mis 15-08-65
- ติดตั้งทีวี+ตัดผม 16 - 17 -08-65
- มอบทุนมูลนิธิ สปจ.อุดรธานี 19-08-65
- แนะนำการทำ google site ให้คณะครู
- การเรียนวิชาศิลปะ ชั้น ป.5

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2022 เวลา 14:21 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 2 จาก 29

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้24
mod_vvisit_counterวานนี้115
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้279
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1469
mod_vvisit_counterเดือนนี้6394
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5355
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น323513

We have: 7 guests online
Your IP: 34.239.173.144
 , 
Today: มี.ค. 27, 2023
Visitors Counter

กำลังออนไลน์

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

พนักงานราชการ


นางสาวกัญญาพัชญ์  ศรีสมศักดิ์
วิชาเอกการบัญชี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

บุคลากรวิทย์-คณิต


นางสาวสุมาลี  พิพวนนอก
วิชาเอกเคมี

ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย


นางสาววิภา  อุดม
ม.6

แม่ครัว


นางโอร่อน  อุตรินทร์
แม่ครัว

รับ - ส่งหนังสือราชการสารสนเทศโรงเรียน

DMC : Data Management Center


สารสนเทศเพื่อการบริหาร(EMIS)


ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง(B-OBEC)


สมัคร O-BEC  MAIL ของ สพฐ.


เข้าใช้งาน O-BEC  MAIL ของ สพฐ.


ระบบ e-GP


ระบบลงทะเบียน e-GP


ระบบทะเบียนฐานันดร


ระบบ ก.ค.ศ.16


ตรวจสอบรายชื่อรับเครื่องราชฯ ประจำปี


โครงการรักษาศีล 5


ระบบติดตามและประเมินผล สพฐ.e-MES


ระบบเบิกใบเสร็จรับเงิน


การพัฒนาครู บุคลากร (TEPE)


สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)


ระบบจัดการสอบ NT


โรงเรียนวิถีพุทธ


ระบบติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ระบบข้อมูลนักเรียนเรียนรวม (SET)


ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน


ระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS)


ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล(E-Filling)


ระบบอนุมัติการอบรมพัฒนาครูทั้งระบบ


รายงานระบบอาหารกลางวัน


SCHOOL LUNCH SYSTEM


ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์


ระบบเช่าอินเตอร์เน็ต


ระบบดูแลและติดตามยาเสพติด CATAS


แผนชั้นเรียน 5 ปี


ศิลปฯ ครั้งที่ 70


รายงานสภาพแวดล้อมAdministrator


ลิงค์ DLTV ชั้น ป.2

วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ 1
1, 2, 3, 4, 5
วิชาวิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืชและสัตว์
1, 2, 3, 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
1, 2
วิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School

ภาษาไทย
1, 2, 3, 4

ลิงค์ DLTV ชั้น ป.3

วิชาคณิตศาสตร์
1, 2, 3, 4, 5

วิชาวิทยาศาสตร์
1, 2, 3, 4

ภาษาอังกฤษ
1, 2, 3, 4
ภาษาไทย

1, 2, 3, 4

ลิงค์ DLTV ชั้น ป.5

วิชาคณิตศาสตร์
1, 2, 3, 4, 5
 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
1, 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
1, 2, 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
1, 2, 3, 4
ภาษาไทย
1, 2, 3, 4, 5
ภาษาอังกฤษ
1, 2, 3, 4, 5

ศูนย์เฉพาะกิจ COVID 19

covid

TSIP udon4

ระบบชำระภาษี ณ ที่จ่าย


ข่าวประชาสัมพันธ์ 2564

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
ปีที่ 2 ฉบับที่ 4
ปีที่ 2 ฉบับที่ 5
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6
ปีที่ 2 ฉบับที่ 7
ปีที่ 2 ฉบับที่ 8
ปีที่ 2 ฉบับที่ 9
ปีที่ 2 ฉบับที่ 10
ปีที่ 2 ฉบับที่ 11
ปีที่ 2 ฉบับที่ 12
ปีที่ 2 ฉบับที่ 13
ปีที่ 2 ฉบับที่ 14
ปีที่ 2 ฉบับที่ 15
ปีที่ 2 ฉบับที่ 16
ปีที่ 2 ฉบับที่ 17
ปีที่ 2 ฉบับที่ 18
ปีที่ 2 ฉบับที่ 19
ปีที่ 2 ฉบับที่ 20
ปีที่ 2 ฉบับที่ 21
ปีที่ 2 ฉบับที่ 22
ปีที่ 2 ฉบับที่ 23
ปีที่ 2 ฉบับที่ 24
ปีที่ 2 ฉบับที่ 25
ปีที่ 2 ฉบับที่ 26
ปีที่ 2 ฉบับที่ 27
ปีที่ 2 ฉบับที่ 28
ปีที่ 2 ฉบับที่ 29
ปีที่ 2 ฉบับที่ 30
ปีที่ 2 ฉบับที่ 31
ปีที่ 2 ฉบับที่ 32
ปีที่ 2 ฉบับที่ 33
ปีที่ 2 ฉบับที่ 34
ปีที่ 2 ฉบับที่ 35
ปีที่ 2 ฉบับที่ 36
ปีที่ 2 ฉบับที่ 37
ปีที่ 2 ฉบับที่ 38
ปีที่ 2 ฉบับที่ 39
ปีที่ 2 ฉบับที่ 40
ปีที่ 2 ฉบับที่ 41
ปีที่ 2 ฉบับที่ 42
ปีที่ 2 ฉบับที่ 43
ปีที่ 2 ฉบับที่ 44
ปีที่ 2 ฉบับที่ 45
ปีที่ 2 ฉบับที่ 46
ปีที่ 2 ฉบับที่ 47
ปีที่ 2 ฉบับที่ 48
ปีที่ 2 ฉบับที่ 49
ปีที่ 2 ฉบับที่ 50
ปีที่ 2 ฉบับที่ 51
ปีที่ 2 ฉบับที่ 52
ปีที่ 2 ฉบับที่ 53
ปีที่ 2 ฉบับที่ 54
ปีที่ 2 ฉบับที่ 55
ปีที่ 2 ฉบับที่ 56
ปีที่ 2 ฉบับที่ 57
ปีที่ 2 ฉบับที่ 58
ปีที่ 2 ฉบับที่ 59
ปีที่ 2 ฉบับที่ 60
ปีที่ 2 ฉบับที่ 61
ปีที่ 2 ฉบับที่ 62
ปีที่ 2 ฉบับที่ 63

รายงาน covid center


MOE safety center


ข่าวประชาสัมพันธ์ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2565

หนังสือเวียน ก.ค.ศ.

สภานักเรียน 2565

Site กลุ่มฯ บ้านผือ


เกี่ยวกับ PA ครู

1. คุณครูกุหลาบสี  จำปี
- หนังสือขอความอนุเคราะห์กรรมการ อนุบาลฯ
        - หนังสือขอความอนุเคราะห์กรรมการ บ้านเม็ก
- หนังสือส่งประกาศ อนุบาลฯ
        - หนังสือส่งประกาศ บ้านเม็ก
- ประกาศแต่งตั้งกรรมการ

2. คุณครูบุญยัง  นาสมตรึก
- หนังสือขอความอนุเคราะห์กรรมการ บริบาลฯ
        - หนังสือขอความอนุเคราะห์กรรมการ อนุบาลฯ
- หนังสือส่งประกาศ บริบาลฯ
        - หนังสือส่งประกาศ อนุบาลฯ
- ประกาศแต่งตั้งกรรมการ

3. คุณครูพรวิภา  พลประเสริฐ
- หนังสือขอความอนุเคราะห์กรรมการ บริบาลฯ
        - หนังสือขอความอนุเคราะห์กรรมการ อนุบาลฯ
- หนังสือส่งประกาศ บริบาลฯ
        - หนังสือส่งประกาศ อนุบาลฯ
- ประกาศแต่งตั้งกรรมการ

4. คุณครูช่อประกาย  จันดา
- หนังสือขอความอนุเคราะห์กรรมการ อนุบาลฯ
        - หนังสือขอความอนุเคราะห์กรรมการ อนุบาลฯ
- หนังสือส่งประกาศ อนุบาลฯ
        - หนังสือส่งประกาศ ดงหวายฯ
- ประกาศแต่งตั้งกรรมการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2566

ข่าวประชาสัมพัธ์ 2566ปฏิทินประชุม/อบรม

- 29 มิถุนายน 2565 นำลูกเสือ เนตรนารี ร่วมสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ ที่ ร.ร.อนุบาลบ้านผือฯ เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ***


Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

ข่าวล่าสุด

ปฏิทินส่งงาน

- ***


Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

ข่าวยอดนิยม


ขับเคลื่อนโดย : โรงเรียนบ้านภูดิน
หมู่ 11 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
โดย : สุรศักดิ์ พิมพ์ศรี :surasakps@gmail.com :เว็บบราวเซอร์ที่แนะนำ : Google chrome เพื่อการเยี่ยมชมที่สวยงาม
:. Designed by: hosting free server resellerspanel Valid XHTML and CSS.